Tục ngữ dân tộc Sán Dìu
Dân tộc Sán Dìu có vốn văn học nghệ thuật dân gian khá phong phú, thể hiện qua nhiều thể loại khác nhau, tục ngữ là một trong số đó. Tục ngữ của người Sán Dìu đã phản ánh mọi mặt của đời sống con người, đời sống xã hội và khái quát một cách cô đọng bản chất của sự vật, hiện tượng như: