Vai trò của thủ thư trong kỷ nguyên Internet
Các kỹ năng và vai trò truyền thống của cán bộ thư viện. Các kỹ năng của cán bộ thư viện trong biên mục, phân loại, chỉ mục, đáp ứng các yêu cầu và hướng dẫn cho người sử dụng sẽ là định hướng cho các hoạt động của thư viện trong kỷ nguyên Internet.