Nét d?p trong trang ph?c dân t?c Dao

Chuy?n an m?c c?a ph? n? ngu?i Dao r?t du?c coi tr?ng. Ngay t? bé, các cô gái Dao dã du?c m? d?y cho cách thêu thùa, an m?c sao cho d?p, duyên dáng.

Nh?ng câu hát di vào lòng ngu?i:

Mùa xuân

Anh là con chim r?ng tìm b?n

L?n l?i t? b?n du?i lên b?n trên

Ðu?c th?y b?n em ng?i d?t th? c?m

Cái n? hoa h?ng l?ng vào nhau...


Ðúng r?i, cái n? hoa c?a núi r?ng t?o thành t?m áo, manh qu?n cho c? nhà chính nh? bàn tay m? khéo, bàn tay em d?m. Bông hoa r?ng n? th?m, con chim r?ng say hót tìm b?n tình. Mùa xuân d?n, núi r?ng mùa khô xác xo, cu k? nhu?ng ch? cho mùa xuân m?i, tràn d?y nh?a s?ng, h?ng h?c cháy ng?n l?a yêu thuong. Con gái b?n trên, con trai b?n du?i, váy áo tung tang, xúng xính trong b? trang ph?c m?i nh?t di tìm b?n. Hoi th? tình yêu thúc gi?c h? d?n v?i nhau hay nh?ng gam màu th? c?m r?c lên gi?a núi r?ng.

B?t ngàn nh?ng núi cùng r?ng, nh?ng ru?ng cùng nuong. Ngu?i Dao tr?ng cây lúa nu?c d? an no cái b?ng, tr?ng cây bông d? se s?i, d?t v?i, tìm cây lá d? nhu?m màu. H? có t?c tr?ng bông trên núi, tranh th? lúc nuong r?y nhàn vi?c làm nh?ng công do?n so ch?: B?t bông, ép h?t, se s?i, d?t v?i. Ð? may, thêu thành nh?ng trang ph?c cho mình và ngu?i thân, sáng t?o nên nh?ng tác ph?m ngh? thu?t - màu s?c tinh di?u, chi ti?t s?c s?o mang hoi th? c?a "huong d?ng gió n?i".

Ngu?i Dao thu?ng gieo h?t vào tháng m?t, tháng hai d? tránh suong mu?i. Khi l?y du?c bông, h? dun qua nu?c sôi, ngâm vào nu?c l?nh, v?t ra dùm thành con. D?ng c? ch? y?u hình thành nên b? trang ph?c là chi?c khung d?t, v?t c?n thi?t trong m?i gia dình ngu?i Dao. Ch? v?i hai thoi d?t chính, ph?; ngu?i ph? n? Dao có bi?t tài d?t du?c v?i tr?ng l?n v?i màu.

Ngay t? khi còn bé cô gái Dao dã du?c các bà m? d?y cho t?ng du?ng to, s?i ch?, may vá, thêu thùa. Ð?n khi bi?t làm duyên cung là lúc du?ng to s?i dã thành th?c. H? du?c d?y t? nh?ng công do?n gi?n don, d?n ph?c t?p, t? nh?ng chi ti?t nh? d?n cách nhu?m l?i t?m áo chàm cho m?i khi nó b?c màu. B?ng cách truy?n ngh?, ch? d?n th?u dáo c?a các bà, các m? t?o cho ngu?i ph? n? Dao m?t n?p nghi an sâu vào ti?m th?c, nhu m?t s?c thái d?c dáo c?a van hóa Dao.

M?t b? trang ph?c hoàn ch?nh c?a ngu?i Dao g?m: Áo, y?m, xà c?p, cùng d? trang s?c vàng b?c, khan v?n d?u... Duy nh?t trong c?ng d?ng ngu?i Dao ch? có ngu?i Dao Ti?n là m?c váy (váy c?a ngu?i Dao Ti?n phía b?c dài hon váy c?a ngu?i Dao Ti?n phía nam). Áo c?a ngu?i Dao Ti?n g?m hai thân tru?c, n?p và m?t x? tà. Thu?ng trên dó h? dùng h?a ti?t hình g?u, chó. Ðây cung là ý ni?m xa xua gián ti?p nh? v? th?y t? c?a dân t?c Dao. ? dó có hình Bàn Vuong, con chó ngu s?c - dã có công gi?t gi?c du?c vua g? công chúa cho sinh con d? cái, tr? thành dân t?c Dao ngày nay, áo thu?ng có b? khuy quý b?ng b?c hình tròn ch?m kh?c tinh vi. C? áo c?a ngu?i ph? n? Dao du?c trang trí b?ng núm bông hoa d? nhu n?m tay n?i b?t trên n?n áo chàm xanh d?m th?m.

Y?m c?a ngu?i Dao khá don gi?n, ch? là m?t vuông l?a tr?ng dính m?t mi?ng v?i hình tam giác làm c? y?m. Xà c?p có hình hoa van móc câu hay rang cua hình chim. Ð? b? trang ph?c thêm hoàn m?, h? thu?ng dùng nhi?u lo?i khan v?n d?u (có 3 lo?i khan: khan vuông, khan ch? nh?t và khan dài). Trong dám hát ví, h? thu?ng dùng khan thêu tr?ng dài ch?ng 1,2m, r?ng 30-40cm, hai d?u g?m hai m?ng hoa van hình vuông t?o thành c?m giác m?m m?i. Ngoài trang ph?c chính, ngu?i ph? n? Dao còn ua dùng d? trang s?c làm cho b? trang ph?c c?a mình thêm sang tr?ng: Vòng c?, nh?n, túi an tr?u, các d? trang s?c b?ng b?c hình bán c?u, hình sao 8 cánh. Có nh?ng cô gái Dao deo 10 chi?c vòng c?, 12 chi?c nh?n, cùng nh?ng chi?c khuy b?c du?ng kính 6-7cm, n?i b?t trên màu áo chàm.

Vào d?p l? h?i, ngu?i ph? n? Dao còn gi? t?c ch?i d?u b?ng sáp ong cho mái tóc nu?t nà, u?n lu?n. Ðây cung là m?t bí quy?t giúp mái tóc c?a nh?ng cô gái Dao kh?e v? s?c s?ng, d?p trong con m?t m?i ngu?i. Trong không khí tung b?ng c?a ngày T?t, l? h?i, ngu?i ta dùng di?u hát l?i ca làm cu?c s?ng thêm thang hoa. Ðáng chú ý là b? trang ph?c c?a cô dâu, ph?i m?t 3 nam cô gái Dao m?i hoàn thành b? trang ph?c cho mình. Trang ph?c chú r? kín dáo, ít phô bày, thu?ng du?c may b?ng các lo?i v?i màu s?m ph?n nào th? hi?n nam tính. Riêng trang ph?c c?a ông th?y cúng có khác dôi chút, mu du?c làm b?ng bìa c?ng, g?m nhi?u b?c tranh ghép l?i c?t dán theo hình qu? núi dài kho?ng 25cm. Áo màu den du?c thêu hoa van màu d?.

Ð?i v?i m?t dân t?c, m?t qu?c gia b?n s?c van hóa là m?t giá tr? có ý nghia tâm linh truy?n th?ng cao quý thiêng liêng. Khi tìm hi?u v? th?i trang và cách làm d?p c?a ngu?i Dao Ti?n, chúng ta càng thêm t? hào v? b? dày truy?n th?ng van hóa. ? dó trang ph?c ngu?i ph? n? Dao chi?m m?t v? trí d?c bi?t, góp ph?n di?m xuy?t thêm cho b?c tranh 54 dân t?c anh em thêm r?c r?, tr?n v?n c?a t?ng th? hài hòa "b?n s?c van hóa Vi?t".

Viết bình luận lên Facebook:

Các tin khác
 
Tags: game hay nhất tại VQG,  W88 http://w88no.com/ đại lý ủy quyền bán may inmay in epson188BET cacuoc-online.com,  du hoc nhat banphim hotgiá vànglinh kiện máy tính bảngsửa chữa máy tính bảngmáy tính bảng giá rẻlinh kiện máy tính bảng,  mua sim so dep 10 so,  phan phoi sim viettel so dep toàn quốc,  công cụ xem phong thuy sim chuẩn xác,  mua ban sim so dep,  chọn sim phong thuy hop tuoi